Em đang ĐA v c sử dụng phần mềm OPNET để m phỏng. Anh, chị c hướng dẫn sử dụng phần mềm ny th cho em xin với.
Em cảm ơn anh, chị nhu.